سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره مستقل ارگانهای محل

اداره مستقل ارگانهای محلی که براساس حکم شماره (1047) مورخ 8 سنبله سال 1386 هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است، مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه، در 34 ولایت 37۴ ولسوالی رسمی و غیر رسمی و  1۵۳ شاروالی انسجام و هماهنگ نماید.

اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی:

اهداف کاری ریاست مستقل ارگانهای محلی قرار ذیل اند:

• حصول اطمینان از این که چارچوب ادارات محلی افغانستان از اصول حکومتداری خوب به شمول حکومت داری باز و شفاف، حسابده، اشتراکی، مؤثر، منسجم، و فراگیر مبتنی بر وفاق عامه و حاکمیت قانون در سطوح محلی حمایت میکند،

• تأسیس و تقویت ادارات حکومتی در سطوح محلی به منظور کسب اطمینان از مشارکت مردم در حکومت و پدید آمدن بهبود قابل ملاحظه در عرضۀ خدمات و حفاظت حقوق همه مردم افغانستان،

• ایجاد و فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت شهروندان و سهمداران در حکومت داری به سطح محلی،

• حصـول اطـمینان از این که ادارات محـلی نقش فعـالی را در راستای تسهیل عرضۀ خدمات و برنامه های ملی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان ایفا مینمایند.

• امور هماهنګی امنیت، انکشاف، حکومتداری(به شمول بخشهای عدلی و قضایی).

 

وظایف اداره مستقل ارگانهای محلی در چهار بخش اصلی تنظیم شده اند:

• وظایف اساسی در بخش پالیسی: طرح چارچوب پالیسی، قوانین و مقررات برای حکومت داری محلی،

• وظایف اساسی انکشاف اداری: تقویت ، ارتقای ظرفیت و حمایت از ادارات و ارگانهای محلی،

• وظایف وسیع حکومت داری: ایجاد و فراهم نمودن حمایت برای مشارکت شرکا و اتباع در روندهای حکومت داری محلی،

• وظایف حمایتی: تسهیل پیشبرد برنامه ها و ابتکارهای ملی از طریق ارگانهای محلی.

 

http://idlg.gov.af/fa