سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره مرکزی احصائیه

اداره مرکزی احصائیه در سال 1351 به حیث واحد مستقل بخاطر حصول اهداف ذیل که در مادۀ دوم قانون احصائیه تسجیل شده تاسیس گردیده است. ( اداره مرکزی احصائیه، به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت مینماید)

با در نظر داشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

1- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.

2- همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های  حاصله از فعالیت آنها.

3- اجرای سر شماری نفوس و سروی های احصائیوی.

4- جلوگیری از تکرار عمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارات دولتی یا غیر دولتی جمع آوری میگردد.

5- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید آن.

6- انکشاف و تجویز استندرد های مناسب جهت استفاده وزارت ها و سایر ادارات دولتی.

7- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات) مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.

8- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.

در پهلوی قانن احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های اید اداره، کمیته های ملی احصائیه و سر شماری تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد گردیده است.

ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمو می آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.

ادارۀ مرکزی احصائیه در سال 1392 شامل سیستم رتب و معاشروسۀ اصلاحات اداری گردیده است.

دیدگاه و مأموریت   

دیدگاه: تهیه  ارقام برای پاسخگویی تمام نیازهای در فرایند توسعه و اداره کشور.

" ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تأمین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت می نماید"

هدف

ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور.

 

http://www.cso.gov.af/fa