سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت روابط و آگاهی عامه

معاونيت روابط و آگاهی عامه اداره امور رياست جمهوری ا.ا. به منظور ايجاد و حفظ روابط متقابل فعال بين دولت و مردم از طريق شريک ساختن معلومات و انگيزش اقشار و گروه هاي مختلف در جامعه براي سهيم شدن در تلاش ها و ابتکارات دولت براي تامين عدالت، رفاه و انکشاف اجتماعی و فرهنگی، ملت سازی و مبارزه با فساد فعاليت مينمايد.

هدف اين معاونيت بهبود سيستم اطلاع رسانی دقيق از فعاليت های دولت براي مردم، نظارت دقيق از تمام رسانه های محلی و بين المللی، آگاه ساختن مردم از فعاليت ها و کارکرد های دولت  و تامين روابط خوب با اقشار مختلف اجتماعی مي باشد.

دیدگاه:

بلند بردن سطح آگاهی مردم از کارکرد ها و موفقیت های دولت جمهوری ا.ا از طريق انعکاس فعاليت ها و  جلب حمایت مردم.

مسئولیت های عمده:

o    توسعه ی برنامه ی سازماندهی و هماهنگی فعالیت های معاونت روابط و آگاهی عامه.

o    انکشاف استراتیژی ها ( راهبرد ها )، رهنمودها برای معلومات و اگاهی عامه.

o    تامین روابط بین اقشار مختلف جامعه و دولت.

o    تامین روابط بین روحانیون با دولت.

o    نظارت از فعالیت  رسانه های ملی و بین المللی.  

o    بلند بردن سطح آگاهی مردم از تطبیق منشور.

تشکیلات معاونیت روابط و آگاهی عامه 

1-     ریاست روابط سیاسی و اجتماعی

2-      ریاست ارشاد و روابط دینی 

3-     ریاست مطبوعات و آگاهی عامه

4-     ریاست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

مسئولیت بخش های مربوط معاونیت روابط و آگاهی عامه

1- ریاست روابط سیاسی و اجتماعی: تأمین ارتباطات دوامدار و مؤثر بین دولت و مردم از طریق مشارکت فعال سازمانها و گروهای سیاسی و اجتماعی به منظور تقویت حکومتداری خوب.

2- ریاست ارشاد و روابط دینی : ایجاد و استحکام روابط موثر بین دولت و علما از طریق تقویت فضای همکاری بین نهاد های دولتی و نهاد های امور دینی.

3- ریاست مطبوعات و آگاهی عامه: ایجاد سیستم فعال معلوماتی به منظور تبادله معلومات به موقع و دقیق بین دولت و مردم  و همچنان حفظ فضای تفاهم و همکاری متقابل و تسهیل اتخاذ تصامیم براساس معلومات.

4- ریاست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: اطلاع رسانی ، ایجاد هماهنگی بین دفاتر مطبوعاتی حکومت و رسانه ها و هماهنگ ساختن پیامهای ستراتیژیک حکومت 

نتایج :

1.    سیستم اطلاع رسانی دقیق تقویت گردیده است.

2.    سیستم معلومات دقیق از چگونگی وضعیت کشور در همه سکتور ها ایجاد و قابل دسترس می باشد.

3.    سیستم نظارت دقیق از تمام رسانه ها ( محلی، ملی و بین المللی) فعال و قابل دسترس می باشد.

4.    آگاهی مردم در تطبیق منشور بلند رفته است.

5.    روابط میان اقشار مختلف جامعه تقویت یافته است.

6.    روابط با علما و روحانیون تامین گردیده است.