سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش

پس‌منظر
معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش در چارچوب تشکیل ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، در راستای تحقق اهداف استراتیژیک این ریاست عمومی به خاطر تطبیق پالیسی‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌منظور بهبود و انکشاف سیستم گزارش‌گیری و گزارش‌دهی، انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی به سطح دولت، تسهیل پروسه تصمیم‌گیری مقام عالی ریاست‌جمهوری در راستای تکمیل طی مراحل مسایل تشکیلاتی، امور ذاتی و کادری نهادهای دولتی، رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری، حراست از دارایی‌های عامه، اطمینان‌دهی و مشوره‌دهی مستقل، بی‌طرف و هدفمند از طریق ارزیابی سیستم‌های کنترول داخلی، خطرات احتمالی و حاکمیت اداری و ارائه سفارشات غرض تقویت و بهبود هر چه بیشتر سیستم‌های مذکور فعالیت می‌نماید.

معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش دارای سه ریاست (ریاست نظارت و ارزیابی، ریاست تشکیلات و امور کادری دولت و ریاست تفتیش و بررسی) می‌باشد.

هدف این معاونیت، بهبود و انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی از طریق تعمیم تجارب، نظارت از چگونگی تطبیق پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی و ارزیابی آن، تأیید و تصدیق فعالیت‌های انجام‌شده‌ی وزارت‌ها و ادارات از طریق انجام نظارت‌های عملی، تأمین حاکمیت قانون و مقررات در امور مالی و اداری، و حراست از دارایی‌های عامه از طریق بازرسی‌ها بوده، از طریق تحقیق تحقق فعالیت‌های خویش، به‌منظور تأمین حکومتداری بهتر و مثمر، ایجاد میکانیزم‌های مدون نظارت و ارزیابی در تمام سطوح حکومتداری اعم از ملی و محلی، تأمین اصل شفافیت در امور مالی و حسابی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و مبارزه با فساد تلاش می‌نماید.

دیدگاه
دیدگاه معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش، مطابقت کامل امور حکومتداری، مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری با قوانین و مقررات نافذه، ایجاد و ترویج سیستم مؤثر سرتاسری نظارت و ارزیابی معیاری به سطح دولت، تطبیق فعالیت‌های پلان‌شده‌ی وزارت‌ها و ادارات در مطابقت با پلان‌های استراتیژیک و عملیاتی‌شان، انجام تفتیش داخلی منظم، مؤثر و معیاری که بتواند اداره را از طریق ارزیابی و بررسی‌های سیستم‌های کنترول داخلی، مدیریت خطرات احتمالی و حاکمیت اداری در رسیدن به اهداف آن کمک نماید، می‌‎باشد.