سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت امور تنظیم و اداره ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی

معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی مؤظف می‌باشد که با استفاده از سیستم‌های جدید و میکانیزم خدماتی که ایجاد نموده، تمام فعالیت‌های نهادهای مستقل بودجوی جمهوری اسلامی افغانستان را انسجام بخشیده و گزارش‌دهی دقیق نماید، اولویت‌های ادارات و نحوه ارائه خدمات عامه را نظارت و ارزیابی نماید، همچنین هدایات را با رؤسای ادارات مذکور در جریان گذاشته، از توسعه و مدیریت اصولی ریاست‌ها و ادارات اطمینان حاصل نماید.
به صورت عادی، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا در امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی در رأس معاونیت متذکره، گزارشات ماهوار، ربع‌وار و سالانه را که نشان‌دهنده فعالیت‌ها و پیشرفت‌های نهادهای مستقل بودجوی می‌باشد، به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه می‌نماید و کارایی ادارات را جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی به مقام عالی پیشکش و هدایات ایشان را در این ادارات عملی می‌نماید.