سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

طرح قانون دسترسی به اطلاعات و تعدیل در برخی قوانین در کابینه تأیید شد

13 حوت 1396

جلسه فوق‌العاده کابینه در 12 حوت 1396، طرح قانون دسترسی به اطلاعات و تعدیل‌هایی در قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان؛ قانون منع خشونت علیه زن؛ ضمیمه شماره یک اجراءات جزایی؛ و برخی احکام کُد جزا را تأیید و طرح قانون شرکت‌های محدودالمسؤولیت و تعدیل در قانون تحصیلات عالی را در پرنسیپ تأیید نمود.

رئیس‌ جمهوری در این نشست از قوای دفاعی و امنیتی کشور به خاطر تأمین امنیت کنفرانس کابل و افتتاح پروژه تاپی و همچنین از معاون دوم ریاست جمهوری و وزارت عدلیه به خاطر نهایی‌سازی 300 مورد اسناد تقنینی در سه سال گذشته، اظهار قدردانی کرد. 

کابینه، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را در 5 فصل و 41 ماده تأیید نمود و معاون دوم ریاست جمهوری را مؤظف ساخت که به همکاری وزارت عدلیه، طرح قانون متذکره را با درنظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال در مرکز و بعداً در صورت ایجاب در ولایات با موافقه وزارت مالیه در بودجه کمیسیون، طبقه‌‌بندی معلومات و سایر موارد ارائه‌شده در جلسه، تصحیح و نهایی سازد.

در این نشست، طرح تعدیل برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان تأیید و به وزارت عدلیه وظیفه داده شد که با حذف جزای محرومیت تقاعد و معادلت ارکان‌حرب با سویه تحصیلی ماستری و توضیح چگونگی ترفیع بعدی ساتنمنان و بریدملان، آن را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازد.

همچنین کابینه، طرح قانون شرکت‌های محدودالمسؤولیت را در 14 فصل و 104 ماده، تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را در پرنسیب تأیید کرد.

طرح تعدیل برخی از احکام کُد جزا، مواد قانون منع خشونت علیه زن؛ حذف کلمه «مستقل» از عناوین ادارات واحد‌های بودجه‌وی در اسناد تقنینی نافذ؛ تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به «وزارت صنعت و تجارت» نیز  تأیید گردید.