سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود

14 حوت 1396

جلسه فوق‌العاده کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تأیید طرح قانون افلاس، روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود و افزودن 1.5 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال مالی 1397 را برای 8 هشت پروژه انکشافی، منظور کرد.

طرح قانون افلاس در 8 فصل و 55 ماده با هدف فراهم نمودن زمینه مناسب پرداخت دیون تاجر مفلس، تأمین شفافیت در مدیریت تجارت دیون تاجر مفلس و گزارش‌دهی به داینین، افزایش ارزش اموال تاجر مفلس به نفع داینین و توزیع مساویانه اموال تاجر مفلس بر اساس حقوق تقدم مندرج این قانون ترتیب گردیده است.

همچنین طرح قانون اجراءات اداری در 5 فصل و 74 ماده در پرنسیپ تأیید و  طرح ضمیمه شماره 2 قانون اصول محاکمات تجارتی، طرح ضمیمه شماره 2 قانون اجراءات جزایی در مورد تطبیق بدیل‌های حبس و حجز، تعدیل مجدد فقره 4 ماده چهارم قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی و تعدیل برخی از مواد قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی به بحث گرفته شد.

در عین حال کابینه طرح قانون جرایم نظامی را غرض بحث بیش‌تر به شورای امنیت ملی راجع نمود و طرح تعدیل مجدد فقره 4 ماده چهارم قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را رد نمود. همچنین وزارت عدلیه  موظف شد که طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده و تعدیل برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط، طبق تذکر جلسه بازنگری و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

افزودن مبلغ 1.5 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال مالی 1397 برای هشت پروژه انکشافی وزارت‌های مالیه، احیا و انکشاف دهات و معارف که از طرف وزارت مالیه به جلسه پیشنهاد گردید، توسط بانک جهانی، صندوق انکشافی سازمان همکاری‌های منطقه‌یی جنوب آسیا (سارک)، یونسکو، امریکا، انگلستان و کوریا تمویل می‌شود.