سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

مقالات

در حفظ محیط زیست همه باید سهیم و آن را به شکل درست نهادینه بسازیم
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

پانزدهم ماه جوزا مطابق پنجم ماه جون، به نام روز جهانی محیط‌زیست مسمی گردیده است. امسال این روز در حالی در افغانستان یادآوری می‌شود که حکومت وحدت ملی در رأس امور دولتی کشور قرار دارد.

حکومت وحدت ملی با فساد مبارزه می‌کند
۰۳ سرطان ۱۳۹۴

در همین اواخر گزارشی از سوی سیگار( اداره سر مفتش ویژه برای باز سازی افغانستان) نشر گردیده و در آن آمده است که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت های را انجام میدهد.