سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

فرامین

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
۰۳ ثور ۱۳۹۷

به تاسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا. در امور سرحدات و قبایل وتقرر محترم څېړنوال عبدالغفور لیوال در آن بست منظور است.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده خاص رئیس جمهوری ا. ا. در امور صلح
۱۹ حوت ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، ایزاد یک بست خارج رتبه، تحت عنوان نماینده خاص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور صلح در حوزه جنوب غرب...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
۱۰ حوت ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، ایزاد یک بست خارج رتبه، تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور انسجام روابط اقوام در حوزه شمال کشور...

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
۰۶ دلو ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور اجتماعي ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر حفیظ الله ولی رحیمی به حیث رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت
۰۱ عقرب ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم حفیظ الله ولی رحیمی را در بست خارج رتبه،...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست
۲۶ میزان ۱۳۹۶

به تأسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم شاه‌زمان میوندی به حیث رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ارتقای بست ریاست عمومی اداره تدارکات ملی و تقرر رئیس آن اداره
۲۶ میزان ۱۳۹۶

به تأسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴  قانون اساسی افغانستان، ارتقای بست ریاست عمومی اداره تدارکات ملی از مافوق رتبه به خارج رتبه...