سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

وزارت مالیه

-

وزارت ماليه ترتیب و تطبيق بودجه، جمع‌آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تأديات دولت و تنظيم امور گمرکی را بر عهده دارد. ایجاد افغانستان باثبات با اقتصاد مطمئن و خودکفا، دارای حکومتی که قوانین مالی در آن حاکم بوده و وجود یک وزارت حسابده که پاسخگوی نیازمندی‌های مردم باشد، دیدگاه وزارت مالیه را تشکیل داده است.

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان مأموریت اجرای اصلاحات مالی بر مبنای موازین علمی، در مطابقت با معیارھای بین‌المللی را به منظور ایجاد اداره سالم امور مالی در کشور بر دوش دارد.

اهداف عمده این وزارت شامل بسیج‌سازی عواید و اداره امور مالی دولت؛ تقویت مدیریت اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی؛ اداره ثروت ملی؛ و تقویت اداره سالم می‌باشند.

جمع‌آوری عواید مالیاتی و غیرمالیاتی از خدماتی است که وزارت مالیه به مردم ارائه می‌کند. خدمات این وزارت به ادارات دولتی شامل ساختن بودجه، جریان تخصیصات، جریان تأدیات، گزارش‌های بودجه سالانه، اوراق ارزش، و سپردن شاخص‌های تفتیش‌شده مالی سالانه به ولسی‌جرگه می‌باشد.

 

ویب سایت وزارت مالیه


اشتراک گذاری