سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

وزارت صنعت و تجارت

-

وزارت صنعت و تجارت منحیث یک ارگان پالیسی‌ساز در عرصه‌های فراهم‌آوری تسهیلات تجارتی، انکشاف صنایع، تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از سکتور خصوصی و مستهلکین فعالیت می‌نماید.

طرح و تطبیق پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها، هماهنگی فعالیت‌ها، تدوین و ترتیب قوانین و مقررات از وظایف مشخص این وزارت می‌باشد.

در بخش قوانین نقش این وزارت طرح و ترتیب قوانین و مقررات مناسب و حصول اطمینان از اینکه قوانین و مقرره‌ها در میعاد زمانی قابل‌قبول نافذ و تطبیق گردد، می‌باشد.

این وزارت منحیث یک نهاد تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده در صدد شناسایی فرصت‌ها، کاهش موانع و تهدیدات سد راه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

وزارت صنعت و تجارت وظایف خود را در چارچوب سه هدف استراتیژیک متمرکز ساخته است:

-ایجاد و تطبیق یک چارچوب حقوقی و مقرراتی که متضمن فعالیت‌های مؤثر اقتصاد بازار باشد؛

-شمولیت افغانستان در اقتصاد منطقوی و جهانی؛

-فراهم‌آوری تسهیلات برای  رشد و انکشاف یک سکتور خصوصی فعال و رقابتی.

وظایف عمده این وزارت در پرتو اهداف استراتیژیک مذکور شامل موارد ذیل می‌باشد:

-طرح و ترتیب پالیسی تجارت داخلی و خارجی کشور با  درنظرداشت نیازمندی‌های اقتصادی و مصالح مردم؛

-تنظیم واردات و صادرات به اقتصاد ملی؛

-رشد و انکشاف تولید، صنایع و تدارک بازار برای محصولات افغانی در خارج از کشور؛

-تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی و خارجی بر مبنای نظام اقتصاد بازار؛

-انجام خدمات بندری؛

-و مساعد ساختن زمینه انکشاف سکتور خصوصی از طریق طرح و تطبیق پالیسی مشخص.

 

ویب سایت وزارت صنعت و تجارت


اشتراک گذاری