سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

وزارت امور زنان

-

«افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه‌های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت‌ها مستفید شوند.» این جمله دیدگاه تعریف‌شده وزارت امور زنان است.

وزارت امور زنان برای حرکت افغانستان به سمت دیدگاه یادشده، محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی‌سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه‌های زندگی را استراتیژی خود قرار داده است.

در واقع این وزارت مأموریت دارد که بر دوایر و افراد نظارت نماید تا به مثابه یک مسؤولیت همگانی مسایل زنان و نگرانی‌های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه‌های کاری دولت، یعنی از پالیسی‌ها تا بودجه، برنامه‌ها، پروژه‌ها، خدمات و فعالیت‌ها و همچنین در استخدام، آموزش، ترفیع‌ها و تخصیص امتیازات و فرصت‌ها شامل سازند.

اهداف عمده و استراتیژیک وزارت امور زنان محو تبعیض علیه زن، انکشاف منابع بشری زن، و مشارکت زنان در رهبری و تصمیم‌گیری می‌باشند که برای رسیدن به این اهداف در پرتو هشت مقصد فعالیت می‌کند:

-رفع مظاهر خشونت عليه زنان

-ارتقای سطح آگاهی و آموزش زنان

-کاهش فقر، بیکاری، و مرگ و میر زنان

-گسترش جندر در اداره‌ی عامه و جامعه

-دادن فرصت‌ها و امکانات رشد به زنان

-توانمندسازی زنان برای مدیریت و رهبری

-افزایش سهم‌گيری و كارایی بيش‌تر زنان در ارائه خدمات عامه

-دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه‌ها

 

ویب سایت وزارت امور زنان


اشتراک گذاری