سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

لینک‌ها

وزارت ترانسپورت

زمینه ماموریت مأموریت نخست وزارت ترانسپورت دیزاین، تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، قابل پرداخت، مدرن، با کیفیت بالا و تشویق رشد اقتص...

وزارت فواید عامه

دیدگاه وزارت فواید عامه، ايجاد يک شبكه مصون، مؤثر و كارآی سرک در افغانستان شامل شاهراه‌های منطقوی، شاهراه‌های ملی، و سرک‌های ولايتی به شمول پل‌ها، که يک بخش خيلی عمده سيستم ترانسپو...

وزارت انرژی و آب

وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان، در دو بخش آب و انرژی که منبع حیات و رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کند، فعالیت دارد. مطابق استراتیژی انکشاف ملی وظایف عمده وزارت در بخش آب شامل ترتیب و ان...

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

هدف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فراهم‌آوری خدمات مخابراتی قابل استطاعت در هر ولسوالی و قصبه افغانستان از طريق رشد اقتصاد بازار است تا تمام شهروندان از مزايای خدمات مخابراتی مستفيد گرديده و...

وزارت معادن و پطرولیم

به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود در کشور ملکیت خاص دولت بوده و صلاحیت جوازدهی فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری و تجدید آن از وظایف وزارت معادن می&z...

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در بخش‌های ارشاد دینی، تنظیم امور مساجد، پروسه حج و بخش اوقاف مصدر خدمات ارزنده دینی و مذهبی در کشور می‌باشد و در زمینه نزدیکی علما با مساجد و ارگ و مقامات دولت وحدت...

وزارت امور سرحدات و قبایل

اهداف وزارت امور سرحدات و قبایل شامل تحکیم وحدت ملی، حل منازعات بین اقوام، تشخیص ضرورت‌های اقوام نوار مرزی و حل مشکلات آنها، تدویر جرگه‌های قومی، محلی و جرگه‌های بزرگ به منظور تحکیم ارت...