سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

لینک‌ها

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت است که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر روابط خارجی دولت با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و در راستای حفظ حقوق اتباع...

وزارت عدلیه

«حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر افغانستان» دیدگاه وزارت عدلیه می‌باشد. ارائه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و...

وزارت امور داخله

وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از طریق پولیس ملی مسؤول تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین امن و نظم عامه، کشف و مبارزه با جرایم، کنترول سرحدات، دفاع از حقوق، دارایی و آزادی‌های ساکنین افغانستا...

وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی با در اختیار داشتن اردوی ملی، حاکمیت و اقتدار ملی را تمثیل می‌کند. تمرکز این وزارت بیش‌تر روی تعبیه و استعمال دقیق قوت‌ها؛ اصلاحات و توازن در تشکیلات قرارگاهی، حمایوی و ق...