سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

پلان عمل تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ۵۱ نهاد دولتی ترتیب شده است

۰۸ جوزا ۱۳۹۷

در سومین نشست سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با نمایندگان ادارات و وزارت‌ها در ارگ ریاست جمهوری، مطرح شد که پلان عمل ۵۱ اداره یا وزارت در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، در اختیار سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است.

داکتر یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در این نشست گفت که ۵۸ نهاد دولتی باید پلان‌های عمل مبارزه با فساد خویش را مطابق جدول زمانی و پروسه تدوین، بررسی، منظوری و تصویب پلان‌های عمل، ترتیب و به این سکرتریت ارسال می‌داشتند که تاکنون ۵۱ پلان عمل در اختیار این سکرتریت قرار گرفته است.

آقای ترابی افزود که پلان عمل ۱۵ وزارت و اداره نیز در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد تصویب شده است.

سومین نشست سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با نمایندگان ادارات و وزارت‌ها، روی یافته‌های گزارشدهی ربع اول سال ۱۳۹۷ در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری تدویر یافته است.

هدف این نشست، بهبود پروسه پلان‌گذاری و گزارش‌دهی وزارت‌ها و ادارات برای ترتیب پلان عمل تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری بود.

در این نشست تیم تخنیکی سکرتریت ویژه، درباره وضعیت و کیفیت گزارش‌های نهادهای دولتی معلومات داد و آموخته‌های بررسی پلان‌های عمل آنها را با اشتراک‌کنندگان شریک ساخت.

گزارش‌های سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری در اختیار رئیس‌جمهور و شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری قرار می‌گیرد.


اشتراک گذاری