سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (GRB) افتتاح گردید

۱۳ سرطان ۱۳۹۷

محفل افتتاحیه رسمی برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (Gender Responsive Budgeting) با اشتراک خانم اول، مقامات و نمایندگان وزارت‌ها، ادارات و تمویل‌کنندگان بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (GRB) با هدف سهیم‌سازی بودجه پاسخگو به جندر در سند ملی بودجه، شامل‌سازی دیدگاه جنسیتی در اسناد برنامه‌های ملی و بودجه‌سازی، و تقویت حضور زنان در ادارات عامه، با همکاری اداره انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) و حمایت تخنیکی اداره زنان سازمان ملل متحد (UN-Women) راه‌اندازی شده است.

بی‌بی‌گل رولا غنی، خانم اول، در محفل افتتاحیه این برنامه سخنرانی نموده گفت: آغاز این پروژه با همکاری نزدیک ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری صورت گرفته است.

39 کارکن این برنامه در ده وزارت و دو اداره مستقل به کار آغاز نموده و تاکنون سه جلسه آموزشی نهادهای سازمان ملل متحد را سپری کرده‌اند. این کارکنان مشغول آموزش‌های آنلاین نیز می‌باشند.

سید عبدالوحید قتالی، رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، در این برنامه تصویر کلی از بودجه‌سازی پاسخگو به جندر را ارائه نمود.

وی در سخنان خود افزود که طبق هدایت خانم اول، تمام کارکنان استخدام‌شده به جز یک تن، خانم می‌باشند.

در این برنامه جاسلین میسن، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد و الیتا میلر، رئیس اداره ملل متحد برای زنان نیز سخنرانی نموده درباره برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (GRB) معلومات ارائه کردند.

تاکنون بیش از 90 کشور تطبیق بودجه‌سازی پاسخگو به جندر را به سطوح مختلف آغاز کرده‌اند. افغانستان برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر را در سال 2005 آغاز کرده بود و پس از آن پلان استراتیژیک تدابیری آن برای 1394 – 1397 توسط وزارت مالیه تهیه شد اما به صورت سیستماتیک تطبیق نشد. بر اساس تقاضای مطرح‌شده خانم اول با سطح رهبری اداره ملل متحد برای زنان و برنامه انکشافی ملل متحد، در اوایل سال 2017، پروژه مشترک در مورد پلان‌گذاری و بودجه‌سازی پاسخگو به جندر طرح‌ریزی شده است.

اقدامات بعدی در این راستا شامل جلسات با وزارت‌ها و ادارات به منظور بهبود اجرای این پروژه و تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارکنان استخدام‌شده جهت ارتقای ظرفیت آنان است.

قابل ذکر است که گزارش تطبیق برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر، ربع‌وار به مقام عالی ریاست جمهوری و دفتر خانم اول ارائه می‌شود.


اشتراک گذاری