سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

احکام

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و معرفی شان به ولسی جرگۀ شورای ملی
۲۴ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (11) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسینه صافی، بحیث نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری ا.ا
۲۴ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقرة (13) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترمه حسینه صافی، به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عزل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان و توظیف معین انرژی آن وزارت به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب برعلاوه وظیفه فعلی شان
۱۹ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره یازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با صدور این حکم،علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان از وظیفه شان عزل و الی تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید...

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
۲۷ حمل ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۱۳) مادة (۶۴) قانون اساسی، ایزاد یک بست مافوق رتبه تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری ا.ا در امور دینی و تقرر مولوی سردار ځدران در آن بست، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
۱۵ حمل ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست مافوق رتبه تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری ا.ا. در امور قومی و تقرر محمدجان ایشان روحانی در آن بست، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر معاون مشاور امنیت ملی در امور سرقوماندانی اعلی
۲۰ قوس ۱۳۹۶

به اساس پیشنهاد مشاور شورای امنیت ملی کشور و حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم تورن‌جنرال محمد یاسین ضیاء به حیث معاون مشاور امنیت ملی در امور سرقوماندانی اعلی و ترفیع موصوف به رتبه دگر‌جنرال منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر معاون مشاور امنیت ملی در امور انسجام پالیسی و دارالانشا
۲۰ قوس ۱۳۹۶

به اساس پیشنهاد مشاور شورای امنیت ملی کشور و حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم عتیق‌الله نوشیر به حیث معاون مشاور امنیت ملی در امور انسجام پالیسی و دارلانشاء منظور است.