سخنان

آب دریاهای ما به سوی دیگران سرازیر می‌شود، آب‌های ما توسط سیلاب وسیله تخریب ما نیز می‌گردد. در ده سال آینده هر قطره آب ما، برابر با یک قطره تیل همسایه ما یا زیادتر از آن ارزش خواهد یافت. بنابراین ضرورت است که منابع آبی خود را درست مدیریت کرده و از آن بهره ببریم.

پیغامی جامع‌تر از این نداریم، باید از زبان معصوم کودکان بشنویم که ما نسل‌های گذران برای اینها چی می‌کنیم و چطور به یک پل مبدل می‌شویم. پیام کودکان افغانستان پارچه ناکامی گذشته ماست.

سخن این نیست که برایم چه به میراث مانده، تاریخ این را قضاوت خواهد کرد که ما این میراث را چه تغییری خواهیم داد؛ به هر قیمتی که شود این میراث را به یک میراث نیک [برای آینده] مبدل می‌کنیم.

هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پولیس محلی داشته باشد، تمام کادرهای پولیس محلی زیر قومانده قوماندانی‌های امنیه می‌آید و تنها و تنها در چارچوب دولت پاسخگو هستند. هدف ما این است که دولت به دولتی خدمتگار تبدیل شود نه دولت زورگو و بی‌پاسخ.

من آن روز را جشن می‌گیرم که ستره محکمه افغانستان یکی از فرمان‌هایم را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان رد کند.

من رئیس‌جمهور نه، بلکه اولین خدمتگار مردم افغانستان هستم و همان طریقه و اصلی را که خلفای راشدین برای خدمتگزاری بهتر به وجود آورده بودند، باید دوباره زنده نماییم.

نخستین خواست ما این است که علمای دینی و دولت در یک صف واحد بایستند، من به این افتخار می‌کنم که علمای کرام با انتشار اعلامیه‌ای، اوضاع کنونی کشور را تحلیل واضح نموده است.