سخن رئیس‌جمهور
از قشر سیاسی تقاضای من این است که در شرایط حساس، ملت را متحد نگه دارند تا خدا نخواسته از راه ایجاد شک و اختلاف در جامعه کاری نکنند که منفعتش به دشمن برسد.

سخنان

من رئیس‌جمهور نه، بلکه اولین خدمتگار مردم افغانستان هستم و همان طریقه و اصلی را که خلفای راشدین برای خدمتگزاری بهتر به وجود آورده بودند، باید دوباره زنده نماییم.

نخستین خواست ما این است که علمای دینی و دولت در یک صف واحد بایستند، من به این افتخار می‌کنم که علمای کرام با انتشار اعلامیه‌ای، اوضاع کنونی کشور را تحلیل واضح نموده است.

از قشر سیاسی تقاضای من این است که در شرایط حساس، ملت را متحد نگه دارند تا خدا نخواسته از راه ایجاد شک و اختلاف در جامعه کاری نکنند که منفعتش به دشمن برسد.