د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

لینکونه

دکار، ټولنیزوچارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د کار، ټولنیز مصئونیت، هوساینې، معلولو اشخاصو او د شهیدانو وارثینو چارو د پر مخ وړو په برخه کې د یوه پالیسي جوړونکي، قانون جوړونکي او رهبري کوونکي بنسټ پ...

د ښځو چارو وزارت

 «افغانستان په یوه سوله ییز او پرمختللي هېواد بدل شوی دی، په هغه کې نارینه او ښځینه د ژوند په ټولو برخو کې لکه امنیت، برابرو حقونو او فرصتونو، ګټه اخلي.» دغه جمله د ښځو چارو وزارت لید...

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د