ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم

محمد اشرف غنی

English پښتو دری