تجارانو ته وایو چې راشي، دوی دې هیڅ نوعه خوف ونلري، فابریکې دې جوړې کړي، سرمایه ګذاري دې وکړي. ځکه بهرنۍ مرستې زموږ اقتصاد نه شي پورته کولای. بلکې نور مو محتاج کوي او اقتصادي استقلال مو راڅخه اخلي

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af