د افغانستان ښکلا، قوت او ثبات ددې خاورې د برابرو او مساوي قومونو او د خلکو په وجود کې دی. زما لپاره تر دې لوی ویاړ نشته، چې زه په ویاړ د هغوی استازیتوب کوم.

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af