ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

دیدگاه اقتصادی ما، این است که کشورمان چهارراه آسیا و پیونددهنده شرق به غرب و شمال به جنوب آسیا باشد

محمد اشرف غنی

English پښتو دری