ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

افغانستان امروز، متفاوت از افغانستان دیروز است. افغانستان امروز نوید تولد شهروند نوین را می‌دهد

محمد اشرف غنی

English پښتو دری