سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

۱۰ قوس ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت جمهوری ا.ا، مراتب آتی منظور است:

 

ماده اول: ادغام

ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

 

ماده دوم: تشکیل

تشکیل اداره اراضی افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن با هم مدغم و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف می‌گردد، طرح تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی را نهایی و جهت منظوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه نماید.

 

ماده سوم: بودجه

با توجه به تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از طریق شورای ملی و توشیح آن از جانب ریاست جمهوری ا.ا، الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ معاشات کارمندان نهادهای مدغم‌شده کمافی‌السابق از بودجه قبلاً منظورشده اجرا گردد.

وزارت مالیه بودجه مورد نیاز وزارت شهرسازی و اراضی را در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ در نظر بگیرد.

 

ماده چهارم: اموال منقول، غیرمنقول و اسناد رسمی

تمام اموال منقول، غیرمنقول و همچنان اسناد رسمی هر دو نهاد مدغم‌شده در حضورداشت نماینده باصلاحیت اداره لوی‌څارنوالی، اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه، به حیث ملکیت وزارت شهرسازی و اراضی ثبت و راجستر گردد.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری