سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

۱۰ قوس ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت جمهوری ا.ا، مراتب آتی منظور است:

 

ماده اول: ادغام

ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

 

ماده دوم: تشکیل

تشکیل اداره اراضی افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن با هم مدغم و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف می‌گردد، طرح تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی را نهایی و جهت منظوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه نماید.

 

ماده سوم: بودجه

با توجه به تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از طریق شورای ملی و توشیح آن از جانب ریاست جمهوری ا.ا، الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ معاشات کارمندان نهادهای مدغم‌شده کمافی‌السابق از بودجه قبلاً منظورشده اجرا گردد.

وزارت مالیه بودجه مورد نیاز وزارت شهرسازی و اراضی را در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ در نظر بگیرد.

 

ماده چهارم: اموال منقول، غیرمنقول و اسناد رسمی

تمام اموال منقول، غیرمنقول و همچنان اسناد رسمی هر دو نهاد مدغم‌شده در حضورداشت نماینده باصلاحیت اداره لوی‌څارنوالی، اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه، به حیث ملکیت وزارت شهرسازی و اراضی ثبت و راجستر گردد.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری