فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نحوه تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی

۲۳ دلو ۱۳۹۷

متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷، رئیس و اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منعزل محسوب گردیده مراتب آتی منظور است:

۱. به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون به طور موقت سرپرستی کمیسیون‌ها را به عهده می‌گیرند.

۲. متکی به احکام مندرج ماده سیزدهم قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات اشخاص واجد شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون را با اسناد مربوط در خلال مدت هفت روز اعتبار از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ به منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دارالانشای کمیسیون‌ها به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری