فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی

۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی و حکم فقره ۳ ماده ۲۸ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده، از میان هشتاد و یک تن کاندیدای ارایه شده از طرف احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، بعد از انتخاب ۱۴ تن ایشان از جانب کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ا.ا، تعیین ذوات آتی:

۱. محمد قاسم الیاسی، برای مدت پنج سال؛

۲. زهره بیان شینواری، برای مدت پنج سال؛

۳. مولوی دین محمد عظیمی، برای مدت پنج سال؛

۴. محمد یونس طغرا، برای مدت سه سال؛

۵. سید قطب الدین رویدار، برای مدت سه سال؛

بحیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی منظور است.

 

اعضای معرفی شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی، موظف اند، در اولین جلسۀ خویش، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نموده و فعالیت خویش را بر طبق قانون اساسی کشور و قانون جدید انتخابات، آغاز نمایند.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان     


اشتراک گذاری