فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست

۲۰ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در زمینه نو آوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست، با اشتراک‌شان در جلسات کابینه جمهوری ا.ا و تمام شوراهای عالی ریاست جمهوری ا.ا، به استثنای شورای امنیت ملی، منظور است.

 

از خداوند متعال(ج) توفیقات مزید شان را در امور محوله خواهانم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری