فرامین

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد درج اسم قوم سادات در تذکره الکترونیکی تابعیت
۲۴ حوت ۱۳۹۷

به اساس تقاضای قوم سادات مبنی بر درج اسم قوم‌شان در تذکره الکترونیکی تابعیت و با توجه به قرار قضایی شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و گزارش کمیسیون...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست
۲۰ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در زمینه نو آوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره ۵ ماده ۱۳  قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده،...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور اداری و اجرائیوی مسایل مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده بیست و دوم قانون جدید انتخابات،...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی و حکم فقره ۳ ماده ۲۸ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور رسیده‌گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم  مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده ۳۲ قانون جدید انتخابات،...

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس عمومی اداره عالی بررسی
۰۱ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و بر اساس فقره ۱ ماده ۷ قانون اداره عالی بررسی، تعیین محمد نعیم حق مل در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره عالی بررسی منظور است.