سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

فرامین

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست
۳۱ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیت‌ها و تقرر محترم صاحب نظر سنگین در آن بست، منظور است.

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعيين رئيس عمومی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی
۱۰ ثور ۱۳۹۸

به تاسی از فقره ١٣ ماده ٦٤ قانون اساسی، تعيين عبدالقادر ځاځی وطندوست در بست خارج‌رتبه به حيث رئيس عمومی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری ا. ا منظور است.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد درج اسم قوم سادات در تذکره الکترونیکی تابعیت
۲۴ حوت ۱۳۹۷

به اساس تقاضای قوم سادات مبنی بر درج اسم قوم‌شان در تذکره الکترونیکی تابعیت و با توجه به قرار قضایی شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و گزارش کمیسیون...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست
۲۰ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در زمینه نو آوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره ۵ ماده ۱۳  قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده،...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور اداری و اجرائیوی مسایل مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده بیست و دوم قانون جدید انتخابات،...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی
۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی و حکم فقره ۳ ماده ۲۸ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی...