سخن رئیس‌جمهور

ما ثابت می‌کنیم که همکاری و اتصال منطقه‌یی تنها یک تئوری و افسانه نه، بلکه واقعیتی است که به منفعت متقابل عظیم مبدل می‌گردد.