سخن رئیس‌جمهور

صلح برای ما یک آرزو نیست بلکه یک ضرورت مهم است؛ حکومت افغانستان و همدستان ما به دنبال یک راه حل و دستیابی به صلح استیم.