سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت معارف

-

وزارت معارف نظام تعلیم و تربیه را رهبری می‌کند. انکشاف سرمایه بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس اسلام؛ و احترام به ارزش‌های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم‌آوری زمینه دسترسی مساویانه همه اتباع كشور به تعلیم و تربیه باکیفیت غرض تمهید و سهیم‌ساختن‌شان در انکشاف متوازن، رشد اقتصادی، صلح و امنیت در کشور؛ دیدگاه این وزارت را تعریف نموده است.

وزارت معارف پلان‌های استراتیژیک را با هدف دسترسی به تعلیم و تربیه باکیفیت و تطبیق مدیریت عالی در سیستم معارف تطبیق می‌کند.

این وزارت پنج برنامه عمده را تعقیب می‌کند که شامل تعلیمات عمومی و اسلامی؛ تهیه نصاب و تربیه معلم؛ تعلیمات تخنيكی و مسلکی؛ سوادآموزی؛ و اداره‌ی معارف می‌باشد.

اهداف تعيين‌شده در پلان استراتیژیک وزارت معارف به منظور دستیابی نظام تعليم و تربيه به اهداف انکشافی هزاره سوم افغانستان برای سال 1399 ه‍.ش و اهداف بلندمدت این وزارت در نظر گرفته شده است. بر پایه این پلان، حداقل 95 درصد معلمان امتحان ملی لياقت را موفقانه سپری خواهند نمود و میزان سواد در کشور به 50 درصد خواهد رسید.

 

ویب سایت وزارت معارف


اشتراک گذاری