سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ

-

در عرصه فرهنگی، دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ عبارت از ایجاد یک آرشیف جامع و قابل دسترس حاوی آثار فرهنگی تاریخی در جهت حفاظت از میراث‌های فرهنگی کشور است تا نمونه‌ای برای نسل‌های آینده منحیث دستاوردها و خلاقیت فرهنگی کشور باشد.

در عرصه رسانه‌ها، دیدگاه این وزارت عبارت است از رسانه‌های مستقل، کثرت‌گرا، و قابل دسترس برای زن و مرد کشور در تمام افغانستان و ایجاد یک جامعه باز و دموکراتیک از این طریق.

دیدگاه وزارت در زمینه جوانان عبارت است از تأمین یک آینده باثبات و مرفه برای جوانان کشور.

دسترسی به فهرست جامع گنجینه‌های فرهنگی کشور، برگردانیدن میراث‌های فرهنگی، توقف قاچاق آثار فرهنگی و اعاده صنعت‌های تاریخی آسیب‌دیده عرصه‌های کاری این وزارت در زمینه فرهنگ است.

«ارتباطات و اطلاعات»، عنوان برنامه وزارت با هدف ایجاد جوامع دارای دانشِ فراگیر از طریق اطلاعات و ارتباطات است.

تعیین و تطبیق یک پالیسی مستدل، واقعی و اختیاری برای توریزم یکی از اولویت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ قلمداد شده است. این وزارت به دیگر دوایر دولتی در زمینه انکشاف حرفوی سکتور توریزم کمک و همکاری می‌نماید و به خاطر ایجاد معیارها و سیستم‌های درجه‌بندی هوتل‌ها برای صنعت هوتلداری کار خواهد نمود.

در عرصه جوانان، برنامه ملی جوانان به کمک سازمان‌های بین‌المللی تطبیق خواهد شد. وزارت در راستای کاهش بیکاری نسل جوان و ایجاد ارتباط نزدیک آنان با ادارات مرکزی، ولایتی و محلی فعالیت دارد.

 

ویب سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ


اشتراک گذاری