سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت صحت عامه

-

وزارت صحت عامه یک نهاد دولتی رهبری‌کننده بوده که مسؤولیت صحت تمام نفوس کشور را بر عهده دارد. از این جهت دیدگاه وزارت صحت عامه، صحتمندی کامل تمام شهروندان افغانستان برای ایجاد صلح؛ ثبات و انکشاف پایدار در کشور تعریف شده است.

این وزارت بر ارزش‌های مساوات، صداقت، حق دسترسی به صحت، حسابدهی و اعتماد تأکید دارد.

مأموریت وزارت صحت عامه وقایه بیماری و دستیابی به کاهش قابل ملاحظه در میزان مرگ و میر در مطابقت با اهداف ملی و اهداف انکشاف پایدار و نیز کاهش فقر ناشی از مصارف مصیبت‌بار صحی است. بخش دیگر مأموریت این وزارت رسیدگی به آن قسمت از حقوق شهروندان می‌باشد که از طریق افزایش دسترسی و استفاده از خدمات صحی و تغذی باکیفیت، متوازن و در توان مالی همه جوامع به خصوص مادران و اطفال در مناطق روستایی، و همچنین از طریق تغییر نگرش و عملکرد، ارتقای روش زندگی صحتمند و تطبیق مؤثر سایر برنامه‌های صحی قابل حصول می‌باشند.

برای اجرای مأموریت وزارت صحت عامه، استراتیژی ملی صحت، با هدف کلی دستیابی به تحکیم عملکردهای گسترده، مثمر و پایدار سیستم صحی به منظور دسترسی بیش‌تر و عادلانه به خدمات باکیفیت صحی به روش مناسب و ارزان که منجر به بهبود وضعیت صحت و تغذی در کشور گردد، تدوین و اجرا می‌شود.

مقاصد شش‌گانه استراتیژی ملی صحت که هر کدام مربوط به یک ساحه استراتیژیک است، عبارتند از:

-نهادینه‌سازی حکومتداری خوب، قوی و حسابده توأم با رهبری قوی و واضح و دادخواهی مبتنی بر شواهد در تمام سطوح سکتور صحت؛

-تأمین سیستم قوی، وسیع و پایدار توأم با نهادهای کاملاً فعال صحی؛

-کاهش مرگ و میر، بیماری و معیوبیت قابل وقایه از طریق فراهم ساختن پروگرام‌ها و مداخلات صحت عامه‌ی کم‌هزینه، مؤثر و مبتنی بر شواهد؛

-بهبود و توسعه عرضه خدمات باکیفیت صحی اولیه، ثانوی و ثالثی به شیوه عادلانه و پایدار در تمام ساحات جغرافیایی و گروه‌های مردم از طریق استفاده مؤثر و مثمر منابع موجود، و در نتیجه دستیابی به ارزش‌های صحی مثمر در مقایسه با مصارف انجام‌شده؛

-انکشاف، توظیف و حفظ مؤثر قوای بشری صحی مستعد و باانگیزه بر اساس نیازهای فعلی و آینده به شیوه مثمر و کم‌هزینه؛

-تقویت سیستم‌های نظارت، ارزیابی، سرویلانس و اطلاعات صحی، و بهبود فرهنگ آموزشی و مدیریت دانش که منتج به افزایش تصمیم‌گیری و عملکردهای مبتنی بر شواهد در تمام سطوح سیستم صحی می‌گردد.

 

ویب سایت وزارت صحت عامه


اشتراک گذاری