سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

-

دیدگاه تعریف‌شده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مصونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور است.

این وزارت مأموریت دارد که کشور را به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع رهبری نماید و در تأمین امنیت ملی از طریق منابع طبیعی، افزایش و مفدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیربناها، حمایه و رشد سکتور خصوصی و توسعه بازار نقش خود را ایفا نماید.

اهداف استراتیژیک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری عبارتند از حصول اطمینان از بازسازی منابع طبیعی افغانستان و استفاده از آنها به صورت پایدار و مؤثر توسط مردم؛ افزایش متداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی؛ تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت مشروع؛ افزایش و ایجاد تنوع در درآمدها و فرصت‌های شغلی برای مردم و افزودن عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت‌پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری.

وظایف اساسی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شامل موارد ذیل است:

-طرح، ترتیب و تنظیم پالیسی‌های زراعت، آبیاری و مالداری و نظارت از تطبیق آنها؛

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و انکشاف جنگلات، چراگاه‌ها، ساحات حفاظت‌شده، ابقای حیات وحش و حفاظت از آنها و همکاری با ادارات ذیربط جهت بهبود محیط‌زیست؛

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و انکشاف مالداری، مرغداری، پیله‌وری، زنبورداری و ماهی‌پروری؛

-تحقیق و ترویج تخنیک‌های علمی معاصر و قابل تطبیق به منظور تأمین مصونیت غذایی از طریق افزایش سطح محصولات زراعت و مالداری؛

-تشویق و حمایت تشبثات خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت و مالداری؛

-تحقیق، تشخیص، وقایه و کنترول همه‌جانبه امراض و آفات نباتی و حیوانی؛

-کنترول کیفیت عوامل تولید مانند تخم‌های بذری و انواع بهتر حیوانات و نبات، کودهای زراعتی، ادویه‌جات زراعتی و مالداری و واکسین‌های حیوانی؛

-کنترول کیفیت غذایی محصولات زراعتی و مالداری پروسس‌ناشده و حفظ‌الصحه آن؛

-تقویه منابع آبی، احداث، احیا و حفظ و مراقبت شبکه‌های آبیاری و تنظیم آب در مزرعه؛

-اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت و معرفی معشیت بدیل به منظور جلوگیری از زرع نباتات غیرقانونی جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معشیتی دهقانان و مالداری در همکاران با سایر ادارات ذیربط؛

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و انکشاف باغداری در شرایط آبی و للمی؛

 

ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری


اشتراک گذاری