سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت احیا و انکشاف دهات

-

وزارت احيا و انکشاف دهات در راستای کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمايت از جامعه دهاتی فعالیت دارد. کارمندان این وزارت در 34 ولایت در تشکیل ریاست‌های احیا و انکشاف دهات با مؤسسات همکار در عرصه‌های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند.

افغانستان مرفه، آزاد، مستقل، عاری از فقر و مواد مخدر، و استوار بر حاكميت ملی با حفظ ارزش‌های دموکراتیک، جامعه تندرست و نیرومند مبتنی بر آزادی، خوداعتمادی، خودكفایی، رشد متوازن، عدالت اجتماعی، پیشرفته و عاری از هر نوع تبعیض، به عنوان دیدگاه این وزارت تعریف شده است.

این وزارت مأموریت دارد که در راستای تأمين رفاه اجتماعی، اقتصادی و سياسی مردم دهات خصوصاً طبقه فقير و آسيب‌پذير؛ کاهش فقر در دهات از طریق فراهم نمودن دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، ارتقای سطح معيشت پايدار و غير وابسته به كشت كوكنار؛ انکشاف و تقويت اداره محلی، و تمویل و اجرای یک پالیسی مناسب و مؤثر اجتماعی در افغانستان فعالیت نماید.

وزارت احیا و انکشاف دهات برای تحقق اهداف خویش، فعالیت‌هایش را از طریق برنامه میثاق شهروندی، برنامه ملی راه‌سازی روستایی، برنامه ملی آبرسانی و حفظ‌الصحه محیطی، برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی، و برنامه ملی مصونیت اجتماعی و نظارت بر آسیب‌پذیری در قریه‌های سرتاسر افغانستان توسعه و گسترش می‌بخشد.

 

ویب سایت وزارت احیا و انکشاف دهات 


اشتراک گذاری