سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

-

افغانستان سرسبز و عاری از مواد مخدر، دیدگاه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را تشکیل داده است.

این وزارت مأموریت دارد که بر اساس قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، عرصه‌های تدوین و تنظیم پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی را رهبری نماید. هماهنگی بودجه برای تهیه و تطبیق برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با وزارت مالیه و هماهنگی با اداره‌های ذیربط دولتی در امر مبارزه با مواد مخدر و گزارش‌گیری از انجام فعالیت‌های آنها در این خصوص بخش دیگر از مأموریت این وزارت می‌باشد. همچنین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، بر تطبیق استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر نظارت نموده از آن گزارش‌دهی می‌نماید.

این وزارت در کنار سایر ادارات ذیربط در تطبیق پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت دارد که بیان‌کننده خواست و اراده افغانستان در قبال دنبال کردن یک راهبرد متوازن، همه‌جانبه، هماهنگ و پایدار جهت مبارزه علیه تولید، تجارت و استعمال مواد مخدر می‌باشد. این پلان سه هدف مشترک را در همکاری با دولت‌های منطقه و فرامنطقه، سکتور خصوصی و سازمان‌های غیردولتیِ همگام دنبال می‌نماید تا تلاش‌ها در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان تقویت یابد. این سه هدف کاهش در کشت خشخاش؛ کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر، و کاهش تقاضا به مواد مخدر و افزایش ظرفیت تداوی استفاده‌کنندگان مواد مخدر است.

انکشاف بدیل و زراعت پایدار و نیز محو مزارع کوکنار دو ساحه‌ای هستند که به خاطر کاهش در کشت مواد مخدر مورد توجه است.

به خاطر کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر ساحات مورد تمرکز شامل ضبط مواد مخدر، مبارزه با پول‌شویی، ضبط اموال و دارایی‌های حاصله از مواد مخدر و همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی هستند.

به منظور کاهش تقاضا به مواد مخدر و افزایش ظرفیت تداوی استفاده‌کنندگان مواد مخدر، نیز ابتکارات و اقدامات وقایوی استفاده مواد مخدر و تداوی اعتیاد روی دست گرفته می‌شوند.

 

ویب سایت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر


اشتراک گذاری