سخن رئیس‌جمهور
هدف مردم، دولت، و قشر اقتصادی افغانستان، وصل است؛ ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل. ما جدایی نمی‌خواهیم، ما انزوا نمی‌خواهیم، ما ارتباط و همکاری می‌خواهیم. راه لاجورد که باز شده به معنی‌ بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست. راه لاجورد در قدم دوم آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل می‌کند.

وزارت اقتصاد

-

وزارت اقتصاد با دیدگاه «رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تأمین رفاه عامه در افغانستان» فعالیت دارد.

این وزارت در پرتو دیدگاه یادشده، مأموریت دارد که پالیسی‌های اقتصادی در سطح ملی را طرح و ترتیب نموده، اهداف انکشاف پایدار (SDG) را در پلان‌ها و برنامه‌های انکشافی ملی شامل کرده، انسجام و هماهنگی پلان‌های اقتصادی و اجتماعی را محقق ساخته، از تطبیق پلان‌ها در سطح ملی و محلی نظارت و ارزیابی نماید.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف زیر فعالیت می‌کند:

- طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور؛

- تنظیم و انسجام فعالیت‌های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور؛

- توحید و ترتیب برنامه‌های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب‌ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی؛

- ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور.

 

ویب سایت وزارت اقتصاد


اشتراک گذاری