سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین

-

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در بخش امور کار، مصونیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به عنوان یک نهاد پالیسی‌ساز، قانون‌ساز و رهبری‌کننده فعالیت می‌نماید.

این وزارت مأموریت دارد همگام با تلاش‌های دولت، در راستای کاهش فقر و آسیب‌پذیری از طریق تدوین چارچوب پالیسی و حقوقی برای هماهنگی؛ ایجاد فرصت‌های مساوی شغلی و کار شایسته برای همه؛ و ارائه خدمات مصونیت اجتماعی با تمرکز خاص بر زنان، اطفال، خانواده‌های شهدا و معلولین فعالیت کند.

اهداف عمومی این وزارت شامل موارد ذیل است:

-رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار؛

-کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصونیت اجتماعی؛

-کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیت‌های حمایوی اجتماعی؛

-تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصونیت از اطفال، معلولین، نوجوانان، کهن‌سالان، و تقویت مشارکت اجتماعی آنها؛

-تقویت آگاهی‌های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص که از نظر اجتماعی منزوی می‌باشند؛

-و رشد ظرفیت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا‌ و معلولین جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسی‌های ملی کار و مصونیت اجتماعی.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین جهت ادا نمودن رسالت خود دارای چهار برنامه است: برنامه رفاه کار و انکشاف مهارت‌ها؛ برنامه رفاه برای ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛ برنامه رفاه اجتماعی؛ برنامه انکشاف ظرفیت اداری و مالی.

 

ویب سایت وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین


اشتراک گذاری