سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

لینک‌ها

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در بخش امور کار، مصونیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به عنوان یک نهاد پالیسی‌ساز، قانون‌ساز و رهبری‌کننده فعال...

وزارت امور زنان

«افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه‌های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت‌ها مستفید شوند.» این جمله دیدگاه تعریف‌شده وزا...

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان دارای دیدگاه «مهاجرت، پناهندگی و عودت آزادانه و مصون با دسترسی به حقوق بشری» است. این وزارت در راستای فراهم‌آوری شرایط لازم برای عودت داوطلبانه...

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد با دیدگاه «رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تأمین رفاه عامه در افغانستان» فعالیت دارد. این وزارت در پرتو دیدگاه یادشده، مأموریت دارد که پالیسی‌های اقتصادی در سطح...

وزارت صنعت و تجارت

وزارت صنعت و تجارت منحیث یک ارگان پالیسی‌ساز در عرصه‌های فراهم‌آوری تسهیلات تجارتی، انکشاف صنایع، تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از سکتور خصوصی و مستهلکین فعالیت می‌نماید. طرح و...

وزارت مالیه

وزارت ماليه ترتیب و تطبيق بودجه، جمع‌آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تأديات دولت و تنظيم امور گمرکی را بر عهده دارد. ایجاد افغانستان باثبات با اقتصاد مطمئن و خودکفا، دارای حکومتی که قوانین مال...

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

افغانستان سرسبز و عاری از مواد مخدر، دیدگاه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را تشکیل داده است. این وزارت مأموریت دارد که بر اساس قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و استراتیژی انکشاف ملی افغ...