سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

لینک‌ها

وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احيا و انکشاف دهات در راستای کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمايت از جامعه دهاتی فعالیت دارد. کارمندان این وزارت در 34 ولایت در تشکیل ریاست‌های احیا و انکشاف دهات با مؤ...

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دیدگاه تعریف‌شده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مصونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور است. این وزارت مأموریت دارد که کشور را به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع رهبری نماید و د...

وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه یک نهاد دولتی رهبری‌کننده بوده که مسؤولیت صحت تمام نفوس کشور را بر عهده دارد. از این جهت دیدگاه وزارت صحت عامه، صحتمندی کامل تمام شهروندان افغانستان برای ایجاد صلح؛ ثبات و انکشاف پ...

وزارت اطلاعات و فرهنگ

در عرصه فرهنگی، دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ عبارت از ایجاد یک آرشیف جامع و قابل دسترس حاوی آثار فرهنگی تاریخی در جهت حفاظت از میراث‌های فرهنگی کشور است تا نمونه‌ای برای نسل‌های آینده م...

وزارت تحصیلات عالی

 وزارت تحصیلات عالی انکشاف متوازن امکانات تحصیلی و فراهم‌آوری دسترسی عادلانه و رقابتی به تحصیلات عالی باکیفیت را عملی می‌نماید. اقدامات در این راستا باید مطابق به نیازهای بازار کار و کش...

وزارت معارف

وزارت معارف نظام تعلیم و تربیه را رهبری می‌کند. انکشاف سرمایه بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس اسلام؛ و احترام به ارزش‌های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم‌آوری زمینه دسترسی مساویانه هم...

وزارت شهرسازی و مسکن

وزارت شهرسازی و مسکن چهار هدف اساسی دارد: ایجاد نظام شهری مطلوب به نحوی که همه مناطق کشور به خدمات لازم دسترسی داشته باشند؛ ایجاد شهرهای سالم بر پایه اصول انکشاف پایدار؛ فراهم نمودن دسترسی تمام شهروند...