لینک‌ها

وزارت امور سرحدات و قبایل

اهداف وزارت امور سرحدات و قبایل شامل تحکیم وحدت ملی، حل منازعات بین اقوام، تشخیص ضرورت‌های اقوام نوار مرزی و حل مشکلات آنها، تدویر جرگه‌های قومی، محلی و جرگه‌های بزرگ به منظور تحکیم ارت...

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت است که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر روابط خارجی دولت با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و در راستای حفظ حقوق اتباع...

وزارت عدلیه

«حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر افغانستان» دیدگاه وزارت عدلیه می‌باشد. ارائه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و...

وزارت امور داخله

وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از طریق پولیس ملی مسؤول تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین امن و نظم عامه، کشف و مبارزه با جرایم، کنترول سرحدات، دفاع از حقوق، دارایی و آزادی‌های ساکنین افغانستا...

وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی با در اختیار داشتن اردوی ملی، حاکمیت و اقتدار ملی را تمثیل می‌کند. تمرکز این وزارت بیش‌تر روی تعبیه و استعمال دقیق قوت‌ها؛ اصلاحات و توازن در تشکیلات قرارگاهی، حمایوی و ق...