خبرها

ایجاد واحد اداری مرکزی جدید تحت عنوان وزارت ترانسپورت با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه
۰۲ جدی ۱۳۹۷

بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می‌شود.

پلان تطبیق استراتیژی رشد اقتصادی و چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا تأیید شد
۲۹ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش وزارت مالیه در مورد پلان تطبیق استراتیژی رشد اقتصادی و چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا تحت چتر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، تأیید شد.

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت حکومت به شورای ملی برگزار شد
۲۹ قوس ۱۳۹۷

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۷ حکومت به شورای ملی، به تاریخ ۲۷ و ۲۸ قوس ۱۳۹۷ توسط معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری...

افزایش ۲۸ درصدی عواید ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷
۲۷ قوس ۱۳۹۷

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش و پیشنهادهای وزارت مالیه در مورد  عواید ملی سال مالی ۱۳۹۷، تأیید شد.

۹۱ درصد بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ به مصرف رسیده است
۲۷ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، سرپرست وزارت مالیه گزارش مصرف بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه کرد که بر اساس آن، بودجه انکشافی الی عصر دوشنبه، مورخ ۲۶ قوس سال روان، مبلغ ۱۲۴.۳۵۵ میلیارد افغانی به مصرف رسیده است...

کابینه پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی را در پرنسیپ تأیید نمود
۲۷ قوس ۱۳۹۷

پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.

۱۵ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۵ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۲۲ قرارداد، ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی منظور شد.