دیدار رئیس جمهور با سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات

۲۵ سرطان ۱۴۰۰

رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از ظهر امروز با کانیو میکوریا سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات و داشین الیف مدیر توسعه منطقوی، دیدار کرد.

در این دیدار در مورد عصری سازی گمرکات، نقش ارزشمند افغانستان در همکاری های منطقوی و ایجاد زیربناها و طرزالعمل ها برای گمرکات، بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس جمهور غنی بر تطبیق و تسریع روند دیجیتال سازی تاکید کرد و گفت که دافغانستان بانک دیجیتالی شده است، این پروسه باید سراسری گردد و معاشات نیز دیجیتالی شود.

در مقابل، سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات به رئیس جمهور اطمینان داد که در زمینه تطبیق پروسه دیجیتال سازی با مسئولین مربوطه از نزدیک کار خواهد کرد.


اشتراک گذاری