تقرر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

۲۶ سرطان ۱۴۰۰

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، ظهر امروز عبدالمتین بیک را به حیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، رسماً معرفی کرد.

در این برنامه، ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تقرر عبدالمتین بیک به حیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، قرائت نمود.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از کارکردهای محمد شاکر کارگر رئیس پیشین ریاست عمومی دفتر مقام عالی، از عبدالمتین بیک بخاطر اینکه در این شرایط حساس، مسئولیت مهم را پذیرفت، تشکر کرد.

رئیس جمهور کشور خطاب به عبدالمتین بیک گفت که شما تجربه لازم در امنیت ملی، ارگان های محلی و هیأت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان دارید.

رئیس جمهور ضمن آرزوی موفقیت به عبدالمتین بیک در امور محوله، گفت که تعهد، اراده، صداقت و تصمیم قاطع ما برای خدمت به این خاک کاملا روشن است.

سپس، عبدالمتین بیک از اعتماد مجدد رئیس جمهور غنی بخاطر گماشتن‌اش در این سمت مهم ابراز تشکر کرده، گفت: تعهد می نمایم که به عنوان رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در هماهنگی با سایر بخش ها در راستای تامین منافع ملی و مصالح علیای کشور، گام های اساسی را بردارم.


اشتراک گذاری