سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

جلسۀ کمیسیون اقتصادی به ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء برگزار گردید

۰۲ جوزا ۱۴۰۱

کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به ریاست وزارت معادن و پترولیم؛ کمیته‌ای مشترکی را متشکل از وزارت مالیه، صنعت و تجارت، شهرسازی و نماینده‌ی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء مؤظف کرد تا جوانب تخنیکی قرارداد امضاء شده با شرکت چینی MCC برای استخراج معدن مس عینک را به تفصیل بررسی و تحلیل نموده و گزارش آن را به این کمیسیون ارائه نماید.
در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی پس از بحث‌های مفصل به «د افغانستان برشنا شرکت» اجازه داده شد تا قراردادهای پروژه‌های غیراختیاری د افغانستان برشنا شرکت را با شرکت‌های قراردادی فسخ و تجهیزات آن را تسلیم شده و حفاظت کامل از آن صورت گیرد.
این کمیسیون همچنین کمیته مشترکی متشکل از وزارت زراعت، صنعت و تجارت، ریاست گمرکات وزارت مالیه و اداره ملی ستندرد را مؤظف نمود تا بحث‌های تخنیکی و تحقیقاتی را پیرامون جهانی‌شدن بندر تجاری «ابونصر فراهی» انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه نماید.


اشتراک گذاری