سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

رئیس جدید مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و معاون سخنگوی ریاست الوزراء معرفی شدند

۰۲ سرطان ۱۴۰۱

محترم داکتر ملا عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز محترم مفتی انعام الله سمنگانی را بحیث رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معاونیت روابط عامه و استراتیژیک ریاست دفتر ریاست الوزراء و محترم ملا رازمحمد(قاری یوسف احمدی) را بحیث معاون سخنگوی ریاست الوزراء معرفی نمود.

در این مراسم که مولوی احمدالله متقی معاون روابط عامه و استراتیژیک ریاست دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و شمار دیگری از مقامات امارت اسلامی حضور داشتند، ابتدا حکم محترم رئیس الوزراء امارت اسلامی در این خصوص قرائت گردید.

سپس محترم مولوی احمدالله متقی معاون روابط عامه و استراتیژیک ریاست دفتر ریاست الوزراء صحبت نمود و ضمن تبریکی به محترم مفتی انعام الله سمنگانی و محترم ملا رازمحمد(قاری یوسف احمدی) گفت که خدمت در امارت اسلامی در حقیقت خدمت به مردم افغانستان است و امیدواریم شخصیت های جدیداً تقرر یافته بتوانند در راستای تحقق اهداف والای امارت اسلامی بیشتر از پیش به موفقیت و پیروزی نایل آیند.


اشتراک گذاری