سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

کابینه عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS را تأیید نمود

۰۲ جوزا ۱۳۹۷

عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS که زمینه ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی را برای ادارات پستی فراهم می‌کند، توسط کابینه در پرنسیپ تأیید شد.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ضمن ارائه درخواست عضویت افغانستان در این سیستم به جلسه کابینه، گفت که IFS به نیازهای ادارات پستی در مورد ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی به ویژه در زمان اوج چالش‌های مارکیت انتقالات پولی، با راه‌حل‌ها و نوآوری‌های جدید پاسخ ارائه می‌کند.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افزود که هدف این سیستم عرضه خدمات مالی الکترونیکی قابل قبول، مصون و به‌موقع از سوی ادارات پستی برای مشتریان است و آنها را قادر به رقابت در مارکیت جهانی می‌سازد.

کابینه در خصوص عضویت افغانستان در سیستم IFS، کمیته‌ای را با اشتراک وزارت‌های مالیه، امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مؤظف نمود که در همکاری بانک جهانی، عضویت افغانستان را در این سیستم با درنظرداشت سایر تعهدات افغانستان با صندوق بین‌المللی پول (IMF) مطالعه نموده و آن را نهایی سازد.

 


اشتراک گذاری