سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

کابینه پیشنهاد استملاک محل سکونت و ترمیم بنیادی مقبره احمدشاه بابا را تأیید نمود

۲۳ جوزا ۱۳۹۷

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد استملاک زمین محل سکونت و حرمسرای احمد شاه بابا و ترمیمات بنیادی مقبره وی را تأیید نمود.

این پیشنهاد که به طور مشترک از طرف وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و وزارت امور شهرسازی و مسکن به کابینه ارائه شد شامل استملاک موازی ۶۹۲۶ مترمربع زمین محل سکونت و حرمسرای احمدشاه بابا واقع شهر کندهار از قرار فی مترمربع ۴۲ هزار افغانی و قیمت مجموعی بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی و تقاضای وجوه اضافی غرض ترمیمات آن می‌باشد.

کابینه ضمن تأیید پیشنهاد، به وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، امور شهرسازی و مسکن، مالیه، اداره مستقل اراضی و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری وظیفه سپرد که طرح ایجاد و اعمار میدان بزرگ تفریحی و ترمیم بنیادی مقبره احمد شاه بابا و خرقه مبارک را با پلان تطبیقی آن ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.

کابینه کمیسیون نام‌گذاری وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز مؤظف نمود که تغییر نام میدان هوایی بین‌المللی کندهار را به نام میدان هوایی بین‌المللی احمد شاه بابا بعد از طی مراحل به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

در این نشست، طرح‌های مقرره پوهنتون‌ها و مؤسسات (انستیتوت‌های) تحصیلات عالی خصوصی و ایجاد شورای قابله‌ها و نرس‌های افغانستان در پرنسیپ تصویب گردید و بخش‌های‌ مربوط مؤظف شدند که با درنظرداشت نظریات اعضای کابینه در هماهنگی با ادارات ذی‌ربط، آنها را نهایی سازند.


اشتراک گذاری