سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

کابینه گزارش ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی را تأیید کرد

۱۴ قوس ۱۳۹۷

گزارش وزارت تحصیلات عالی درباره ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی و رهنمود مدیریت حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تأیید شد.

بر اساس گزارش وزارت تحصیلات عالی، ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی توسط کمیته مختلط با درنظرداشت معیارهای وضع‌شده ملی و بین‌المللی ارزیابی شده است که هیچ یک از نهادهای ارزیابی‌شده، درجه عالی را کسب نکرده است. در این ارزیابی ۵ نهاد خوب، ۱۴ نهاد متوسط، ۲۰ نهاد ضعیف و ۶ نهاد دیگر بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

وزیر تحصیلات عالی برای هر یک از این کتگوری‌ها، پیشنهادهای مشخصی را جهت ارتقای ظرفیت آنها در جلسه ارائه نمود و گفت که در صورت عدم تحرک نهادها جهت اصلاح نقاط ضعف‌شان، تعزیراتی در نظر گرفته شده است.

کابینه پس از تأیید طرح مذکور، وزارت تحصیلات عالی را مؤظف نمود که برای نهادهای ضعیف جهت اصلاح نقاط ضعف‌شان میعاد زمان یک ساله را تعیین نماید و همچنین طی پلان واضح در جهت لغو مجوز و منع فعالیت برنامه‌های طبی نهادهایی که در کتگوری بسیار ضعیف قرار دارند، اقدام و محصلین آنها را به نهادهای کتگوری بلندتر تبدیل نماید.

همچنین کابینه وزارت تحصیلات عالی را مؤظف نمود که ضمن تعدیل مقرره کرایه، سفریه و جیب خرج، وضعیت کیفی رشته‌های موجود تمامی پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ارزیابی و نتیجه آن را به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

از سویی هم کابینه، رهنمود مدیریت حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی را تصویب کرد. هدف اساسی این رهنمود تطبیق موفقانه مقرره فیس و مدیریت اخذ فیس در سطح شفاخانه‌ها و عرضه خدمات معیاری مطابق به استندردهای قبول‌شده طبی با درنظرداشت وضع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی در کشور است.

کابینه به وزارت صحت عامه وظیفه داد که در رهنمود مذکور برای مریضان زن؛ ۲۰ فیصد تخفیف در نظر گیرد و جهت سهولت به مریضان بی‌بضاعت؛ در ایجاد کمیته نظارت حق‌الاجرت (فیس) تجدید نظر نماید.


اشتراک گذاری