سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

بورد عالی مشورتی صلح ایجاد می‌گردد

۱۹ قوس ۱۳۹۷

بر مبنای فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، بورد عالی مشورتی صلح تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر می‌گردد. این بورد وظیفه دارد تا مشوره‌های سازنده و لازم را با رهبری دولت افغانستان شریک کرده، پیشنهادات کمیته‌های کاری صلح را بررسی نموده و در صورت لزوم نظریات‌شان درباره تهیه چارچوب کاری تیم مذاکره‌کننده را با آنها شریک سازند. همچنین این بورد وظیفه دارد تا روند مذاکرات صلح را نظارت نماید.

تیم مذاکره‌کننده به رهبری رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مؤظف است تا به نمایندگی دولت افغانستان روند مذاکرات را در روشنی رهنمودهای بورد عالی مشورتی پروسه صلح به پیش برده و بورد مشورتی را در روشنی چگونگی پیشرفت روند صلح قرار دهد.

جلسات این بورد به اشتراک، رهبری حکومت وحدت ملی، مجلسین شورای ملی، قاضی‌القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، لوی سارنوال، رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی ارگان‌های محلی، رئیس شورای علمای افغانستان و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تدویر می‌یابد. مسؤولیت دارالانشای این بورد را شورای امنیت ملی به عهده خواهد داشت.

به منظور دریافت نظریات اقشار مختلف مردم و آگاهی بیشتر مردم از چگونگی پیشرفت مذاکرات صلح کمیته‌های زیر ایجاد می‌گردد:

  • کمیته نمایندگان احزاب سیاسی 
  • کمیته نمایندگان علمای کرام و روحانیون 
  • کمیته زنان نخبه‌ی کشور 
  • کمیته سران و نمایندگان اقوام 
  • کمیته فعالان مدنی و فرهنگی 
  • کمیته نمایندگان سکتور خصوصی 
  • کمیته نمایندگان مهاجرین و افغان‌های مقیم در خارج 
  • کمیته نمایندگان جوانان 
  • کمیته نمایندگان خانواده‌های قربانیان جنگ 

این کمیته‌ها وظیفه دارند تا نظریات مردم را جمع‌آوری و تحلیل نموده و در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح به آنها آگاهی دهند.

 


اشتراک گذاری