سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

پلان تطبیق استراتیژی رشد اقتصادی و چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا تأیید شد

۲۹ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش وزارت مالیه در مورد پلان تطبیق استراتیژی رشد اقتصادی و چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا تحت چتر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، تأیید شد.

سرپرست وزارت مالیه حین ارائه گزارش، گفت که حکومت افغانستان غرض تقویت میکانیزم حکومتداری، جهت تحقق بخشیدن رشد و دیدگاه خودکفایی ۲۰۲۴ نیاز به ایجاد میکانیزم نظارت از استراتیژی رشد جهت حصول اطمینان از تحقق بهتر آن و تقویت نقش شوراهای انکشافی به منظور ارائه دستورالعمل‌های اجرایی برای برنامه‌های ملی دارای اولویت داشته که غرض تطبیق و نظارت استراتیژی رشد؛ گروه کاری تحت عنوان رشد به هدف سرعت بخشیدن روند اتخاذ تصمیم و تسریع روند تطبیق استراتیژی مذکور، در وزارت مالیه ایجاد شد که جهت تطبیق آن، اقدامات مورد نظر طی جدول‌های زمانی مشخص تنظیم گردیده است که این گروه کاری به طور منظم به شورای عالی اقتصادی از تطبیق استراتیژی رشد، گزارش ارائه خواهند نمود.

وی افزود که همه سرمایه‌گذاری‌ها تحت پلان تطبیقی استراتیژی رشد، اولویت‌بندی و قیمت‌گذاری گردیده و از بودجه ملی به حیث یگانه وسیله اولویت‌بندی و قیمت‌گذاری تمام برنامه‌های ملی استفاده می‌شود و جهت اجرایی شدن چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا برای سال ۲۰۱۹ تقسیم اوقات مشخص ترتیب گردیده است.

کابینه طرح تحقق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان بعد از کنفرانس جنیوا را تأیید نمود و وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود که به همکاری وزارت مالیه در جهت اجرای چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا مطابق تقسیم اوقات ارائه‌شده، اقدام نمایند.


اشتراک گذاری