سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت حکومت به شورای ملی برگزار شد

۲۹ قوس ۱۳۹۷

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۷ حکومت به شورای ملی، به تاریخ ۲۷ و ۲۸ قوس ۱۳۹۷ توسط معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری به اشتراک روسای پلان و پالیسی و مسئولین بخش نظارت و ارزیابی وزارت‌ها و ادارات گوناگون در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد.

عبدالسبحان رووف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری در افتتاح این نشست راجع به اهمیت گزارش‌دهی و تامین هماهنگی غرض دریافت به موقع گزارش‌ها صحبت نموده، در ارائه گزارش به رعایت اصل صحت و دقت محتوی و ارقام تاکید نمودند.

محمدآگل کوچی رئیس پالیسی، نظارت و ارزیابی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری هدف از تدویر این نشست را ایجاد هماهنگی، شریک ساختن تجارب و بهبود روند گزارش‌دهی وزارت‌ها و ادارات خواند.

در این نشست احمد یما احساس و عبدالظاهر مدقق معاونین ریاست پالیسی، نظارت و ارزیابی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری در مورد چگونگی ارائه معلومات وزارت‌ها و ادارات معلومات ارائه نمودند و گفتند که گزارش‌ها باید با پلان سال ۱۳۹۷ مطابقت داشته و مبتنی بر نتایج باشد.

بر اساس ماده هفتادو پنجم قانون اساسی، یکی از وظایف حکومت ، ارائه  گزارش در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام‌های عمدۀ سال مالی جديد به شورای ملی می‌باشد.


اشتراک گذاری