وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌گردد

۰۷ دلو ۱۳۹۷

طبق فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌گردد.

بر اساس این فرمان، تعدیلات لازم در تمامی اسناد تقنینی مربوط وارد و در مراجع ذی‌ربط طی مراحل می‌گردد و الی نهایی‌شدن روند این ادغام، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های قانونی آمر اعطای درجه اول وزارت یادشده به عهده وزیر امور داخله می‌باشد.

این فرمان در راستای تأمین حکومتداری خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، فراهم‌آوری زمینه مؤثر انجام تمامی وظایف و فعالیت‌های مربوط به طرح و ترتیب پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، معالجه معتادین، و تأمین معیشت بدیل از سوی نهادهای اصلی آن، با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان از طریق اسناد معتبر پالیسی بالاخص از مجرای چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در خصوص تداوم و فراهم‌آوری معیشت بدیل برای دهاقین و تطبیق قانون در برابر قاچاقبران مواد مخدر و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای دولتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف، صادر شده است.

در فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله مؤظف شده که در هماهنگی با نهادهای دولتی ذی‌ربط به ویژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، اداره ملی احصائیه و معلومات و سایر نهادهای ذی‌ربط، کلیه وظایف وزارت مبارزه با مواد مخدر را در ساحات کاهش تقاضا و معالجه معتادین، معیشت بدیل، انسجام و هماهنگی پالیسی‌ها و استراتیژی‌های مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر و سایر وظایف مربوط را مورد بازنگری قرار دهد.

همچنین کمیته تخنیکی به ریاست وزارت امور داخله و ترکیب یکی از معينان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نماینده باصلاحیت وزارت صحت عامه، نماینده باصلاحیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نماینده باصلاحیت وزارت مالیه، نماینده باصلاحیت ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود تا طرح تشکیل جدید ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به وزارت امور داخله از لحاظ تشکیلاتی و بودجوی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه طی مدت سه ماه ترتیب کنند.

این کمیته همچنین طرح ادغام فزیکی نهاد یادشده و تدارک محل مناسب برای دفاتر، وسایل و تجهیزات آن را ترتیب می‌کند.


اشتراک گذاری